شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز 25 -22 مرداد1392

بدینوسیله از تمامی همکاران و عموم مردم دعوت به عمل می آید تا از غرفه مگا واقع در سالن شهریار شماره 100/1 در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک-مخابرات تبریز مورخه 22 الی 25 مرداد ماه 1392 بازدید فرمایند.